APi จับมือ Central Lab Thai ร่วมส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2562 นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรม กับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมุ่งให้การส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรนวัตกรรม ในด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ สกน. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668