เซ็นทรัลแล็บไทยแนะนำมาตรฐานสินค้าในการส่งออก

26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายความรู้ ในหัวข้อ "มาตรฐานสินค้าในการส่งออก" โดย นางนันทพร บุญเนาว์ ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนงานขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน รับหน้าที่วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ ภายใต้กรอบความร่วมมือการสนับสนุนทางด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ ในงานสัมมนา "โครงการเกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก" จัดโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องอัญชัน-สุพรรณิการ์ ชั้น 24

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668