ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จังหวัดตรัง

6 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ร่วมกับ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา (ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3) อ.เมือง จ.ตรัง

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย

คุณนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง บรรยาย เรื่อง “การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน / เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

นางสาวดุษฎี นาคมินทร์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส และนางสาวขนิษฐา ด้วงเจริญ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D นำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกพบผู้เชี่ยวชาญสาขาสงขลา เพื่อขอรับคำแนะนำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากจังหวัดตรังและพัทลุง จำนวนทั้งสิ้น 97 ผลิตภัณฑ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668