ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ร่วมกับ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส (ห้องอรพิน) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายประมวล วรานุศิษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณศิริลักษณ์ หล่อเพชร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย เรื่อง “การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน / เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

นางสาวดุษฎี นาคมินทร์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส และนางสาวขนิษฐา ด้วงเจริญ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D นำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกพบผู้เชี่ยวชาญสาขาสงขลา เพื่อขอรับคำแนะนำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลิตภัณฑ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668