การประชุมจัดทำแผนปี 2562 (ครั้งที่ 1)

1 พฤศจิกายน 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เปิดประชุมการจัดทำแผนปี 2562 (ครั้งที่ 1) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้อำนวยการสาขา/ผู้จัดการส่วน

โดยได้สรุปประเด็นสำคัญ เป็นข้อพิจารณาที่ต้องเร่งหารือและสรุปผลดำเนินการต่อไปในปี 2562 ตามที่ได้เข้าพบแต่ละสาขา ที่ผ่านมา ได้แก่
1. ประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา)
2. การเสนองานบริการกับภาครัฐ (B2C)
   2.1 การพิจารณาระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและปรับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามคงามจำเป็นและเหมาะสม
   2.2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ SMEs, Startup เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
3. แผนการเพิ่มรายได้รองรับการเติบโตของบริษัท ปี 2562
4. กรอบงบประมาณปี 2562

จัดการประชุม โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668