ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31 ตุลาคม 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล (ห้องแกรนด์บอลรูม) อ.เมือง จ.อยุธยา

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวประภัสสร จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยาย เรื่อง “การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน / เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” และคุณวนิสา มีเจริญ ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการ จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D นำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกพบผู้เชี่ยวชาญสาขากรุงเทพ เพื่อขอรับคำแนะนำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 111 ตัวอย่าง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668