เซ็นทรัลแล็บไทย ต้อนรับคณะผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย

30 ตุลาคม 2561 ผู้แทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในแถบภูมิภาคเอเชีย จากโครงการ Metrology-Eanbling Developing Economicies in Asia (MEDEA) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขากรุงเทพ ของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของงานทางด้านมาตรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การวัด และเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปเอเชีย

ในการนี้ นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงาน สาขา 1 และสาขา 2 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฯ และ นำชมการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ สาขากรุงเทพ เช่น ห้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางเคมี ห้องตรวจสอบการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ เป็นต้น

การเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือในการสอบเทียบเครื่องมือวัดและให้บริการทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรมด้วยดีมาโดยตลอด

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668