กสิกรไทย จับมือเซ็นทรัลแล็บไทย หนุนเอสเอ็มอี ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับเซ็นทรัลแล็บไทย หนุนเอสเอ็มอี ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยเทียบเท่าสากล แนะตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้างความมั่นใจและยอมรับของคู่ค้าในระยะยาว มอบส่วนลดพิเศษค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 20% ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้องค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าให้อยู่ระดับมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ที่มีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยสูงมากได้ จึงเป็นข้อจำกัดที่เอสเอ็มอีในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือแม้แต่การเข้าไปวางขายในโมเดิร์นเทรด หรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งกรณีเหล่านี้เป็นข้อจำกัดให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วย

ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ช่วยยกระดับสินค้าของเอสเอ็มอีให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยจะส่งเสริมให้เอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าธนาคารเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและโรงงาน สถานประกอบการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นห้องแล็บมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้นำเข้าและร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจะเป็นที่ยอมรับ ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น และนำไปสู่การสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นธนาคารยังพร้อมสนับสนุนความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถทำธุรกิจและแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ด้าน พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และบริการด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ รวมไปถึงภาชนะที่บรรจุ สถานประกอบการ และโรงงาน ซึ่งบริษัทสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเเอสเอ็มอีได้

นอกจากนี้ผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เริ่มให้ความสนใจเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้ากับบริษัทมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานในแหล่งผลิตสำคัญทั่วประเทศ 6 สาขา คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ สงขลา ดังนั้นความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทย ที่มาใช้บริการแล็บของบริษัทจะได้รับส่วนลดพิเศษ 20% จากราคาปกติ เพื่อสนับสนุนในการนำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่จำเป็นกับเซ็นทรัลแล็บไทย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668