ต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรด้านอาหารและเกษตรจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก

27 กันยายน 2561 นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงาน สาขา 1 และ 2 และ ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรด้านอาหารและเกษตรจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Food Innovation Knowledge Sharing จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรม

1. นาย Anders Ankaer Sorensen ที่ปรึกษาอาวุโส Department of Trade and Market Relations, Danish Food and Agriculture Council
2. นาย Peter Sand ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย
3. น.ส. วรัญญา ฉันทพันธุ์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668