เซ็นทรัลแล็บไทย สนับสนุนความร่วมมือ โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

24 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร นำโดย นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงาน สาขา 1 และ 2 ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมผู้อำนวยการฝ่าย เข้าแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม กับ บริษัท ซีพี เอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668