บทสรุปการประชุมจัดทำแผนแม่บท 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) และแผนธุรกิจปี 2562

19-20 กันยายน 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนแม่บท 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) และแผนธุรกิจปี 2562 ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการสาขา 6 สาขา (บทสรุป) ก่อนส่งมอบคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่
- การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
- การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถขยายขอบเขตการให้บริการระยะ 5 ปีได้อย่างยั่งยืน
- การจัดสรรกรอบงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครอบคลุมงบดำเนินงาน และงบการลงทุน
- การจัดทำแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์การขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล

ทั้งนี้ พันโทนราวิทย์ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กรอย่างจริงจัง

จัดประชุม โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668