“เซ็นทรัลแล็บไทย” ร่วมพัฒนา SMEs ยกระดับสู่ธุรกิจแบบมืออาชีพ

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 มีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการดังกล่าวมากกว่า 18,000 รายทั่วประเทศไทย โดย บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองผลทางห้องปฏิบัติการ ที่ช่วยยกระดับผู้ประกอบการระดับ SMEs

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมคณะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยเซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีสำคัญ ที่ช่วยยกระดับสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการระดับ SMEs ด้วยการให้บริการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด เช่น มาตรฐาน อย. , มอก. , ISO , HACCP เป็นต้น และ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถือเป็นมาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และ ตลาดสินค้าต่างๆทั่วโลก

ภายในงานมีผู้ประกอบการ SME ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจหลายชนิด คือ

1. ผลิตภัณฑ์น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม และผักไฮโดรโปนิกส์ จากบริษัทแฮปปี้ฟาร์มแลนด์ จำกัด โดย นางชัชชนก พรหมอารักษ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจว่า การทดสอบสินค้าทางห้องปฏิบัติการ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เนื่องจากใบรับรองที่ได้รับจาก บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้เมื่อผู้บริโภคสอบถามถึงมาตรฐานของสินค้า สามารถใช้ผลการตรวจเป็นเครื่องมือในการรับรองคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ทันที ปัจจุบันพบว่าสินค้าน้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจำนวนมาก มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

2. ผักไฮโดรโปนิกส์ ของ บริษัทแฮปปี้ฟาร์มแลนด์ จำกัด เลือกใช้ห้องปฏิบัติการ ของ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ พบว่าที่ผ่านมา สินค้าได้มาตรฐานตามที่ภาครัฐกำหนด และสามารถส่งขายตามท้องตลาดได้ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาจัดแสดงอีกมากมาย เช่น ทุเรียนอบกรอบ และ ทอดกรอบ จากบริษัทไทยธุรกิจการค้าออนไลน์ ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจเพื่อต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ คือประเทศจีน ซึ่งบริษัทไทยธุรกิจการค้าออนไลน์ เลือกที่จะใช้บริษัท ห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อตรวจรับรองสินค้าก่อนส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น

จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ได้พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตแล้วกว่า 18,000 รายทั่วประเทศไทย

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจอยากร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centrallabthai.com หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 029406881 - 3

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668