เซ็นทรัลแล็บไทยร่วมลงนาม MOU การพัฒนาข้อมูลกลาง SME ONE

6 กันยายน 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลางส่งเสริม SME แบบบูรณาการ ในรูปแบบ Web Portal หรือเว็บไซต์ SME ONE ภายใต้การบริหารข้อมูล โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ งานบริการต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด นวัตกรรม พัฒนามาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่/Startup และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมหน่วยร่วมที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน รวม 69 หน่วยงาน

โดย SME ONE มีผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปเข้าใช้งานไม่น้อยกว่า 17,000 คน และมีจุดเด่นคือ SME Calendar ที่จะรวบรวมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ Social Media ทุกช่องทางการสื่อสาร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668