ประชุมมอบนโยบายสาขาเชียงใหม่ ตามแผนธุรกิจครึ่งปี (ก.ค.-ธ.ค. 61)

7 กันยายน 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ มอบนโยบายตามแผนธุรกิจครึ่งปี (ก.ค.-ธ.ค. 61) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานแก่สาขาเชียงใหม่ โดยมีนายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงานสาขา 1 และ 2 พร้อมด้วย นางสาวกรุณา ทาศรี ผู้จัดการส่วนบริหารสาขาเชียงใหม่ รับมอบนโยบายดังกล่าว โดยได้แนะนำภาพรวมสาขา ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน

ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการ ได้นำเสนอ ข้อมูลภาพรวมบริษัท และแผนปฏิบัติการเร่งด่วน

จัดประชุมการเข้าพบสาขา โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668