SME สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

13 กันยายน 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงาน "SME สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0" ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านบัญชีและการเงิน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สูงขึ้นและเสริมความแกร่งให้แก่ SMEs พร้อมนี้ได้มอบสินเชื่อตามมาตรการ Financial Literacyให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งมาตรฐาน SME Standard Up ณ Hall 2-3 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้แก่ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายอมร ปุมสันเทียะ
2. นางโสภา บุษผาพรมราช
3. นางธมกร จงรักภักดี
4. นายราชัน ธีระพิทยา
5. นายพิชญุตม์ สมพรภู่ประเสริฐ
6. นายสมเกียรติ พิชิตภัย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668