ประชุมมอบนโยบาย สาขาสมุทรสาคร ตามแผนธุรกิจครึ่งปี (ก.ค.-ธ.ค. 61)

7 สิงหาคม 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ มอบนโยบายตามแผนธุรกิจครึ่งปี (ก.ค.-ธ.ค. 61) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานแก่สาขาสมุทรสาคร โดยมี นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงานสาขา 1 และ 2 พร้อมด้วย นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร ผู้อำนวยการสาขาสมุทรสาคร รับมอบนโยบายดังกล่าว โดยได้แนะนำภาพรวมสาขา จากอัตรากำลัง 50/55คน ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สาขาฯ ได้นำเสนอ ข้อมูลภาพรวม ตัวอย่างเช่น
-โครงสร้างสาขา
-career path ขอบเขตงานและการเติบโตทางสายงาน
-ข้อมูลผลประกอบการ 15ปี
-ร่างแผนรายได้สาขาสมุทรสาคร ปี 2561-2566

จัดประชุมการเข้าพบสาขา โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668