การประชุมการจัดทำคู่มือคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 (version ใหม่)

3 สิงหาคม 2561 นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานสาขา1และ2 มอบหมายให้ ดร. วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ เป็นผู้แทนเปิดการประชุมการจัดทำคู่มือคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 โดยมี คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้จัดการคุณภาพและหัวหน้าคณะบริหารวิชาการทั้ง 6 สาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการพิเศษ นำเอกสาร QM,QP. ซึ่งแต่ละสาขาได้รับมอบหมายให้กลับไปช่วยกันจัดทำ มาร่วมหารือและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ เอกสารคู่มือคุณภาพที่สอดคล้องกับ ISO/IEC 17025:2017 (version ใหม่)และใช้เป็นคู่มือคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทั้ง 6 สาขา

(จัดทำโดย ศูนย์วิชาการมาตรฐานและประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร)

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668