เซ็นทรัลเล็บไทยร่วมกับสสว. และอย. จับมืออุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หนุนเอสเอ็มอี เชียงราย ยกระดับมาตรฐานสินค้า

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดอบรมในหัวข้อ “SMEs 4.0 next to be Millionaire”โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและสถานประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Utopia1 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ในปีนี้ สสว.ได้ให้การสนับสนุนคูปองระยะที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 3,100 ใบ มูลค่าใบละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 15.5 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,550 กิจการ และจำกัดสิทธิ์การรับคูปองไม่เกินกิจการละ 2 ใบ หรือมูลค่ารวม 10,000 บาท โดยที่ผ่านมา สสว.ให้การสนับสนุนโครงการคูปองระยะที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.2559) จำนวน 2,000 ใบ มูลค่ารวม 10 ล้านบาท และระยะที่ 2 (ส.ค.– ธ.ค.2560) จำนวน 6,000 ใบ มูลค่ารวม 30 ล้านบาท

“โครงการนี้จะช่วยพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SME ไปจนจบกระบวนการ ตั้งแต่การอบรมเพื่อได้รับความรู้ในด้านมาตรฐาน การแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสารพิษตกค้าง ตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐ ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ ไปจนถึงการเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมและการได้ใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานสู่สากลได้ ”

เซ็นทรัลแล็บไทย ได้ออกแพ็คเกจการตรวจวิเคราะห์ 4 แบบ ให้ผู้ประกอบการเลือกใช้คูปองตามความเหมาะสม ได้แก่ แพ็คเกจ A การตรวจสารพิษตกค้าง, แพ็คเกจ B การตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ และแพ็คเกจ C การตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ และแพ็คเกจ D ส่วนลดการตรวจวิเคราะห์ โดยผู้ประกอบการต้องนำส่งตัวอย่างสินค้าที่จะตรวจวิเคราะห์พร้อม E-Coupon หลักฐานการจดทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน ใบคำขอรับบริการ และหนังสือประเมินผลลัพธ์การเข้าร่วมกิจกรรม หมดเขตใช้สิทธิ์คูปองวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ยกเว้นแพ็คเกจ C หมดเขตใช้สิทธิ์คูปองวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้คูปองในโครงการฯ ปี 2560

สำหรับเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่จะได้รับคูปองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย ที่เป็นสมาชิก สสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
-ไม่เคยใช้สิทธิ์คูปองตรวจวิเคราะห์ในโครงการฯ ปี 2560 กับเซ็นทรัลแล็บไทยมาก่อน

สำหรับกิจกรรมอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวข้อ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นเงินล้าน” โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านอาหารและยา หัวข้อ “รู้ไว้ ไม่พลาด ทำฉลากอาหารให้ถูกกฏหมาย” โดย คุณอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงบรรยายพิเศษหัวข้อ “เจาะลึกการตลาด 4.0” ชี้แจงการใช้ “คูปองยกระมาตรฐานสินค้า” และกิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668