เซ็นทรัลแล็บไทยพร้อมขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย

เซ็นทรัลแล็บไทย โดย นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบสายงานสาขา 1 และสาขา 2 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) จัดกิจกรรม Cutting Edge Technology ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมและมาตรฐานสำหรับอาหารปลอดภัยระดับสากล" โดยแบ่งเป็น

1. "Central Lab Thai" Global Standard for Global Food Safety โดย ดร. วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
2. ระเบียบ มาตรฐาน และการตรวจรับรอง สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร โดย คุณนันทพร บุญเนาว์ ผู้เชี่ยวชาญ ประจำสายงานสาขา 1
3. แนะนำคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า โดย คุณสุกัญญา พัทธยุติ ผู้จัดการส่วนกำกับและติดตามงานบริการ
4. กรณีศึกษา : การเตรียมตัวอย่าง วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป สินค้ทพร้อมรับประทาน เพื่อการทดสอบ โดย คุณธนิดา พิมพ์มา ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและประกันคุณภาพ และคุณวนิสา มีเจริญ ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการ สาขากรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมงาน เช่น บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป, บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด, บจก. ฟู้ดแพชชั่น, บจก. ฟาร์มดี, รวิศฟาร์ม, บจก. เอซีเค ฟู้ดเทค, สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668