Central Lab Thai เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด นำโดย ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level ) ปี 2561 ณ ห้องอโนมา 2 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ ปทุมวัน

โดยโครงการฯ ในปี 2561 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น โดยการผลักดันให้สินค้าได้รับการพัฒนามาตรฐาน เช่น มาตรฐาน อย., มอก., ISO , HACCP เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) จะสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบคูปอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เพื่อใช้เป็นส่วนลดงานบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครในเร็วๆ นี้

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668