แล็บประชารัฐ จับมือพันธมิตรจัดทำแผนสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศและภาคการส่งออก

เมื่อวันที่12 มกราคม 2561 จำกัด ว่าที่ ร.อ. ธีระ เตชเจริญพานิช รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ และนางสาวทัยนันท์ วงศ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้เข้าพบคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จำกัด เพื่อมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือถึงแนวทางความร่วมมือหลังจากทั้งสองหน่วยงานลงนาม MOU ร่วมกันว่า ในปี 2561 เตรียมจัดทำแผนการดำเนินเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs วิสาหกิจชุมชน โอทอป และเกษตรกร ด้านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในกลุ่มพื้นที่จังหวัดรองซึ่งเป็นพื้นที่ภาคการท่องเที่ยวด้วย

จากนั้น รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือถึงความร่วมมือการดำเนินงานในปี 2561 โดยเตรียมเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อผู้ประกอบการด้านการส่งออก

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668