• รูปหน้าบริการ

Proficiency Testing Program Services

 

 

Proficiency Testing Program

Central Lab Thai, the accredited Laboratory under ISO/IEC 17043, provides a yearly program for Proficiency Testing in different parameters such as pesticides, heavy metals, veterinary drugs, histamine and others.

 

Quality assurance using PT sample generated by ISO/IEC 17043 is a must processes to guarantee the products as well as laboratory activities, where one of that is Proficiency Testing (PT). PT can usually prove the competent of laboratory when compare with the others or global. Regular participation in the PT programs will promote the credibility of laboratory testing, personnel, instruments and environment setting, which shall comply with ISO/IEC 17025 and general requirements for the competence of testing and calibration conducted in laboratories. This participation is also required by Laboratory Accreditation Body.

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและแผนเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ดาวน์โหลดแผนโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปี 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2561

 

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2561

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
ดาวน์โหลด
(หลักเกณฑ์โปรแกรม)
*PT01-6101 Tetracycline group กุ้ง 12 ม.ค.61 17 ม.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT02-6102 β-agonist ปัสสาวะสุกร 9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 ดาวน์โหลด
*PT03-6103 As, Cu, Cd, Hg & Pb เนื้อปลา 9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 ดาวน์โหลด
*PT04-6104 Histamine เนื้อปลา 9 มี.ค.61 14 มี.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT05-6105 Fluoroquinolone group & Quinolone group กุ้ง 11 เม.ย.61 18 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT06-6106 Nitrofuran metabolites กุ้ง 11 พ.ค.61 16 พ.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT07-6107 Malachite green & Crystal violet กุ้ง 8 มิ.ย.61 13 มิ.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT08-6108 Pesticide residues (OC, OP, PY & CB) หน่อไม้ฝรั่ง 13 ก.ค.61 18 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
PT09-6109 Moisture, Ash & Nitrogen แผ่นข้าวโพดอบแห้ง (corn flakes) 10 ส.ค.61 15 ส.ค.61 ดาวน์โหลด
PT10-6110 Sulfamethazine (Sulfadimidine) ซีรั่มสุกร 10 ส.ค.61 15 ส.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT11-6111 Sulfur dioxide กุ้ง 7 ก.ย.61 12 ก.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT12-6112 Total Phosphorus as P2O5 กุ้ง 11 ต.ค.61 17 ต.ค.61 ดาวน์โหลด
*PT13-6113 Sulfonamide group กุ้ง 9 พ.ย.61 14 พ.ย.61 ดาวน์โหลด
*PT14-6114 Chloramphenicol กุ้ง 7 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
 
 

หมายเหตุ:
* รายการที่ได้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชำนาญ – 008
** ราคายังไม่รวม Vat 7%

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนฝึกอบรมและประกันคุณภาพ โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 189, 210 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668