• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

สถิติและการประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบ รุ่น 1 (Online)
วันที่เริ่ม : พุธ, 01 ธันวาคม 2021
สิ้นสุดวันที่ : พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2021
ผู้ชม : 421

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร สถิติและการประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบ รุ่น 1 (Online)
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564
*ในวันอบรม ให้นำ Computer Notebook ที่มีโปรแกรม MS Excel มาด้วย*
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การนำสถิติเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการบริหารงานในสาขาอาชีพต่างๆในปัจจุบันมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น การนำสถิติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจหลักสถิติที่ถูกต้อง ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสรุปผล
กิจกรรมต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทดสอบหลายๆกิจกรรมต้องอาศัยหลักสถิติในการตัดสินใจ เช่นการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบที่เลือกใช้ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ การวัดเชิงปริมาณด้วยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ การตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งหากกิจกรรมเหล่านั้นได้รับการวางแผน และรวบรวมข้อมูลที่ดี ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าในใจหลักสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติกับงานในห้องปฏิบัติการทดสอบได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ หรือมีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์ และคุณธนิดา พิมพ์มา
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักสถิติพื้นฐาน และความหมายของคำสำคัญ
– การวัดค่ากลาง การกระจายของข้อมูล และการแจกแจงความน่าจะเป็น
– สถิติเชิงอนุมาน และความหมายของช่วงความเชื่อมั่น
2. การประยุกต์ใช้สถิติกับงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ พร้อมฝึกปฏิบัติ (Workshop)
– การประมาณค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ
– การทดสอบค่าผิดปกติ(Outlier)
– การสร้างแผนภูมิควบคุม (Control Chart)
– การทดสอบความแตกต่างของผลการทดสอบจากวิธีทดสอบที่แตกต่างกัน
– การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity Test)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668