• รูปหน้าบริการ
 
 

Laboratory Training

Training is the acquisition of knowledge, skills, and competencies as a result of the teaching of practical skills and knowledge that relate to specific useful competencies. Today, it is recognized that continuous training beyond initial qualifications, maintains, upgrades and updates skills which is referred to among people within many professions and occupations as professional development. Training is an essential aspect of the development of your personnel. With the correct training your staff will grow with your organization. Considering this perspective, the Human Resource Development Center of the Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. is inspired to deliver this activity which is oriented in laboratory techniques, management, efficiency enhancement of organization technical skills and competencies. The HRD center consists of instructors who are knowledgeable, with ample experiences on their own chosen field of expertise in technical matters and learning transfer techniques, are truly committed to partake in teamwork development in your organization. This training activity is translated into several training courses customized for a limited partakers and/or in teams and are as follows.

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Off-line และ Online ประจำปี 2567 (Update 14/06/2567)

ดาวน์โหลด

ใบสมัครฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (Update 16/11/2566)

ดาวน์โหลด

January 2024
February 2024
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668