• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Online)
จันทร์, 04 ตุลาคม 2021
ผู้ชม : 604

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Online)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันการประกันคุณภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม คุณภาพของสินค้าถูกนำมาใช้เป็นข้อกำหนดในการตกลงซื้อขาย อีกทั้งบางประเทศอาจนำมาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า และคุณภาพของสินค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ต้องอาศัยผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการตัดสิน คุณภาพของผลการทดสอบจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการของห้องปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพของผลการทดสอบจึงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลการทดสอบ นอกจากจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินอย่างเหมาะสมอีกด้วย สำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยานั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ผู้ทดสอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคของการทดสอบ จึงจะสามารถกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ ผู้ที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการ หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณศิวิมล นันสุนานนท์
วิทยากรด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- การควบคุมคุณภาพของสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ
- การควบคุมคุณภาพของผู้ทำการวิเคราะห์
- การควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อและรีเอเจนต์
- การควบคุมคุณภาพของวิธีการทดสอบ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 1,926 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668