• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

ความรู้เบื้องต้นการสอบเทียบเครื่องมือวัด และการอ่านใบรับรองผลเพื่อการนำไปใช้ รุ่นที่ 1 (Online)
วันที่เริ่ม : พุธ, 03 พฤศจิกายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 756

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการสอบเทียบเครื่องมือวัด และการอ่านใบรับรองผลเพื่อการนำไปใช้ รุ่นที่ 1(Online)
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และห้องปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีความเที่ยงตรง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ การที่จะมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่างๆ มีความเทียงตรง ค่าการวัดของเครื่องมือนั้นต้องสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานอ้างอิงระดับชาติ หรือนานาชาติได้ จึงเป็นความจำเป็นที่เครื่องมือเหล่านั้นต้องได้รับการสอบเทียบ (calibration) และได้รับการประเมินว่าผลการสอบเทียบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น balance thermometer furnace water bath มีหลักการและวิธีการที่ที่แตกต่างกัน รายละเอียดที่แสดงไว้ในใบรับรองผลการสอบเทียบก็มีความแตกต่างกัน เมื่อเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบแล้ว ผู้ใช้เครื่องมือวัดเหล่านั้นต้องทำการประเมินผลการสอบเทียบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของเครื่องมือนั้นหรือไม่ เพื่อที่จะตัดสินใจ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งกับเครื่องมือนั้น แต่ผู้ใช้เครื่องมือวัดจำนวนมาก ไม่ทราบถึงหลักการและวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบใช้ อีกทั้งไม่มีความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในใบรับรองผลการสอบเทียบ การประเมินผลการสอบเทียบอาจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ชึ่งอาจเป็นเหตุให้เครื่องมือวัด และอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้รับการปรับเทียบ หรือการจัดการใดๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถอ่านและตีความหมายของใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต ผู้ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณผกาธิป วัชรโกมลพันธ์
วิทยากรด้านการสอบเทียบเครื่องมือ / วิศวกรสอบเทียบ

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการวัด การสอบกลับได้ของการวัด และการสอบเทียบเครื่องมือ
- หลักการและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือสร้างและควบคุมอุณภูมิ เครื่องแก้ววัดปริมาตร pH meter และ Spectrophotometer
- การแปลความหมายในใบรับรองผลการสอบเทียบ
- แนวทางการประเมินผลการสอบเทียบ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668