• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การเตรียมตัวอย่างควบคุมสำหรับงานทดสอบอาหารด้านเคมี (QC Sample) (Online)
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 432

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การเตรียมตัวอย่างควบคุมสำหรับงานทดสอบอาหารด้านเคมี (QC Sample) (Online)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
*ในวันอบรม ให้นำ Computer Notebook ที่มีโปรแกรม MS Excel มาด้วย*
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันการประกันคุณภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม คุณภาพของสินค้าถูกนำมาใช้เป็นข้อกำหนดในการตกลงซื้อขาย อีกทั้งบางประเทศอาจนำมาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า และคุณภาพของสินค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ต้องอาศัยผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการตัดสิน คุณภาพของผลการทดสอบ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการของห้องปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพของผลการทดสอบ จึงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งปัจจุบันการประกันคุณภาพของผลการทดสอบ มีหลายวิธี เช่น การทำซ้ำ การหา %Recovery การใช้ CRM หรือ RM เป็นต้น แต่บางรายการทดสอบ เช่น การทดสอบด้าน Proximate ไม่สามารถ หา %Recovery ได้ หรือถ้าใช้ CRM หรือ RM ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำตัวอย่างควบคุมคุณภาพการทดสอบ ( QC. sample) เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพการทดสอบ
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทดสอบ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี / ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพการทดสอบ
- การตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง ควบคุมคุณภาพการทดสอบ
- การนำตัวอย่างควบคุมคุณภาพมาใช้ในการทดสอบ
- การฝึกปฎิบัติ (Workshop)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 1,926 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668