• รูปหน้าบริการ
January 2020
February 2020
March 2020
April 2020
June 2020
July 2020
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020
December 2020

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668