• รูปหน้าบริการ
January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668