รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP CoC และ Organic
มาตรฐาน GMP/HACCP
 
 
 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668