• รูปหน้าบริการ

List of certified

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
มาตรฐาน GMP/HACCP
 
 
 

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668