มะพร้าวแก้ว เชียงคาน เข้าแล็ป ยกระดับคุณภาพสินค้า วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ข่าวเที่ยง #NBT2HD

นับว่า เป็นผลสำเร็จ ของ "เชียงคานมะพร้าวแก้ว" หลังผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ และได้รับ ใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ยกระดับให้สินค้ามีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการ เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ โดย 4 หน่วยงานหลักเข้ามาสนับสนุนด้านการผลิต การตลาด เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ สร้างรายได้ที่มากขึ้น ติดตามจากรายงาน

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668