เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายจุดตรวจทั่วประเทศ (26 มิ.ย.62) เรื่องง่ายใกล้ตัว | 9 MCOT HD

เรื่องง่ายใกล้ตัว |26มิ.ย.62 OnAir เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายจุดตรวจทั่วประเทศ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668