เซียนธุรกิจ#แล็บประชารัฐ ช่วย SME-OTOP ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่สากล

ช่วงคุยกับเซียนวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมจับเข่าคุยกับ คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเป้าหมายในการช่วยผู้ประกอบการ SME และ OTOP พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668