เคลียร์คัด ชัดเจน ตอน แล็บประชารัฐ ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย 16 พ.ย.60

รายการเคลียร์คัด ชัดเจน รู้จัก"แล็บประชารัฐ" พันธกิจเพื่อคนตัวเล็ก เพิ่มมูลค่า เพิ่มโอกาส เพิ่มตลาดการแข่งขัน สร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ พูดคุยกับ คุณสุรชัย กำะลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ ทางช่อง NBT

 

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668