ประกาศที่ 14/2567 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS : Liquid Chromatography Mass spectrometer)จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาสมุทรสาคร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668