กิจกรรม SME ปัง...ตังได้คืน สัญจร (สสว. BDS จังหวัดพิษณุโลก)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทื่ผ่านมา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้ร่วมออกบูธภายในงาน “SME ปัง...ตังได้คืน” สัญจร ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนผู้ประกอบการ SME ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว นำทีมโดยคุณวาสินี นุชนวล ผู้จัดการส่วนงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้ให้รายละเอียด การบริการต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

กิจกรรม “SME ปัง....ตังได้คืน” สัญจร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการภายในพื้นที่เป้าหมาย โดยแพลตฟอร์ม “BDS” (Business Development Service) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะทำหน้าที่เหมือนเป็น E-Marketplace ให้ SME สามารถเลือกรับบริการหรือรับการพัฒนากับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://bds.sme.go.th พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301 , 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว.ในทุกจังหวัด หรือติดตามกิจกรรม SME ปัง...ตั้งได้คืน #สัญจร ได้ทุกช่องทางติดต่อของเซ็นทรัลแล็บไทย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668