แนวทางปฏิบัติการรับตัวอย่างเพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ในกรณีสถาณการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668