1 ต.ค. 2562 ถ่ายโอนภารกิจส่งตรวจเชื้อกรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ในน้ำและน้ำแข็ง จากกรมปศุสัตว์ ไป บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ ต้องอ่าน !!!!
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( 1 ตุลาคม 2562 ) ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ ที่เคยส่ง น้ำ และ น้ำแข็ง ไปตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ที่กรมปศุสัตว์ ต้องเปลี่ยน !! มาส่งตรวจที่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย

หลังมีการถ่ายโอนงานอย่างเป็นทางการ โดย นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เช่นที่ผ่านมา อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตได้ทันท่วงที เนื่องจากขีดจำกัดของห้องปฏิบัติการเองที่ไม่สามารถรับปริมาณตัวอย่างจำนวนมหาศาลได้พร้อมกันในทีเดียว และผู้ประกอบการซึ่งมีที่ตั้งสถานประกอบการทั่วประเทศต้องมีภาระในการเดินทางเพื่อส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะทางไกล

กรมปศุสัตว์เล็งเห็นข้อจำกัดนี้จึงได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจการวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง ให้กับห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต และเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์" ซึ่งปัจจุบัน เซ็นทรัลแล็บไทย มีสาขาให้บริการ 6 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และอีก1จุดรับตัวอย่าง ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668