จุฬา-เซ็นทรัลแล็บยกระดับเอสเอ็มอี

คณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนและขยายศักยภาพของทั้งสององค์กร พร้อมผนึกกำลังกันนำจุดแข็งเข้าให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาทักษะ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศได้

ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยน สนับสนุน และร่วมพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ใหม่ การทำงานวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันแล้ว เป้าหมายความร่วมมือครั้งนี้ยังมุ่งให้บริการสังคม ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีของประเทศให้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือบริการด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เครื่องสำอาง และสมุนไพร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน

ด้าน ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน ผอ.หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมฯ หรือ CUTIP กล่าวว่า หลังจากประกาศความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ หลักสูตร CUTIP ร่วมกับคณะวิทย์และเซ็นทรัลแล็บไทยจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแรก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนำเทคนิคแก๊สโครมา โทรกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ มาวิเคราะห์สารที่มีความซับซ้อน อาทิ ในกัญชา อาหารไทย เมล็ดกาเเฟคั่ว ไวน์ ให้ผู้ประกอบการไทย และกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมจากหิ้งสู่ห้าง เป็นการเปิดศูนย์ทดสอบศูนย์ปฏิบัติการ และแนะนำงานวิจัย-นวัตกรรม (หน้า 19)

ที่มา : ข่าวสด

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668