“เลข อย. ของ่าย ได้ไว” คนตัวเล็ก ยื่นขอได้ทันที

 

ปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก และวิสากิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มของอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร คือ เลขทะเบียน อย. ที่ใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมานั้นขั้นตอนการยื่นขอมีความยุ่งยาก และล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย (แล็บประชารัฐ) เปิดเผยว่า แล็บประชารัฐได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดโครงการอบรม “เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว” เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง ได้เข้าถึงวิธีการขอเลข อย. ได้รวดเร็ว เพื่อสามารถนำสินค้าจำหน่ายสู่ตลาดได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

ทั้งนี้มีการออกแพ็คเกจการตรวจวิเคราะห์ 4 แบบ ให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้คูปองแล็บประชารัฐตามความเหมาะสม ได้แก่ การตรวจสารพิษตกค้าง การตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ การตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ และการตรวจประเมินสถานประกอบการ จากนั้นหากสินค้าผ่านมาตรฐาน ผู้ประกอบการจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อยื่นขอเลข อย.ได้อีกด้วย โดยผู้ที่ได้รับคูปองสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นความจำนงขอรับคูปองแล็บประชารัฐ ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2940-6881-3 หรือ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่และศูนย์ส่วนภูมิภาค 6 สาขา ทั่วประเทศ

ด้านนางมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า อันดับแรกที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตต้องรู้ก่อนจะยื่นของเลขทะเบียนนั้น คือ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอเลข อย. มีสูตรส่วนผสมอะไรบ้าง ผ่านกระบวนการผลิตอย่างไร บรรจุในภาชนะบรรจุแบบไหน มีฉลากแบบไหน มีชื่ออาหารว่าอะไร ระยะเวลาเก็บรักษา ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย นี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมข้อมูลมาให้กับเจ้าหน้าที่ อย.

ด้านหลักเกณฑ์ในการยื่นขอนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอ ประกอบด้วย 3 หลัก คือ 1 สถานที่ผลิต จะต้องถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP 2.ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพตามมทมาตรฐานที่ อย.กำหนด 3.ฉลากอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่ยังพบว่ามีการทำฉลากอาหารไม่ถูกต้อง ฉลากอาหารมีส่วนสำคัญเพื่อที่จะใช้ในการโฆษณา เรื่องของการกล่าวอ้างสรรพคุณ และประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีผลวิเคราะห์รับรองสารอาหารที่กล่าวอ้างถึงบนฉลากอาหาร

สำหรับการจดเลขสารบนอาหาร หรือ เลข อย. นั้น จะมีการแบ่งชนิดตามกลุ่มอาหาร เช่น อาหารทารก วัตถุเจือปนอาหาร จะต้องมีข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงผลกระทบของผู้บริโภคต่ออาหารนั้นๆ จะมีการแบ่งแบบฟอร์ม รวมทั้งระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลประกอบจะมีความแตกต่างกัน โดยการยื่นขอที่ใช้ระยะเวลานานที่สุดคือ กลุ่มอาหารทารก ที่มีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 1 ปี สำหรับการยื่นขอเลขอย.ในประเภทอาหารธรรมดามีการจดแจ้ง อาหารพร้อมรับประทาน มีระยะเวลาดำเนินการรวดเร็วที่สุดเพียง 1 วันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม อย.ได้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินการเพื่อขออนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มคงวามสะดวกให้กับผู้ที่ติดต่อขอยื่นจดเลขอย. โดยผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลและวิธีการจดแจ้ง การดำเนินการยื่นขอ ผ่านทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

ที่มา : Thaiquote

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668