เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ SACICT ร่วมดันไทยเป็น Art & Crafts Hub

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการของภาครัฐ สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในไทย และ ต่างประเทศ โดยความความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ครั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย เตรียมแผนยกระดับการตรวจสินค้าของ ผู้ประกอบการสมาชิก ศ.ศ.ป. ให้เป็นไปตามข้อกำหนดร่วมกัน เช่น การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ด้วย มาตรฐานการรับรอง โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จำนวน 6 สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และสงขลา) โดยมีเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานตามที่สากลกำหนด ส่งเสริมโอกาสการต่อยอดเชิงพาณิชย์

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันวางแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ศ.ศ.ป. ทั่วประเทศ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทางพร้อมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้วยกลไกที่ปรึกษา ให้คำแนะนำมาตรฐานการรับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของประเทศปลายทาง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดดำเนินงานมากกว่า 17 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า และผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มผู้ส่งออกกลุ่มต่างๆ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668