เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ สสว. - ธนาคารแห่งประเทศจีน ติดปีก SME ไทยเจาะตลาดจีน

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้เข้าร่วมภายในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารแห่งประเทศจีน (BOCT) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและจีน ในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจมีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาคารทีเอสที

ทั้งนี้ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งประเทศจีนนั้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และได้รับการรับรองสินค้าตามมาตรฐานต่างๆ ภายใต้โครงการสนับสนุนของ สสว. และภาคีเครือข่ายมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนมากขึ้น

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668