เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ SME Thailand เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับผู้ประกอบการ

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ SME Thailand เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับผู้ประกอบการกว่า 30 คน ให้สัมผัสกับการทำงานจริงของนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าตามมาตาฐานที่กำหนด โดยมี นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับ

พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างมาตรฐานสินค้าและโรงงาน” สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานโรงงาน มาตรฐานแปลงผลิต และมาตรฐานสินค้า พร้อมเทคนิคการสร้างสินค้าอย่างไรให้ได้ผ่านมาตรฐาน

โดย รศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมิน รับรองมาตรฐาน ISO, GAP, GMP/HACCP และ นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ เป็นผู้บรรยาย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668