เซ็นทรัลแล็บไทย เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะผลการศึกษาเบื้องต้น และข้อเสนอแนะนโยบาย โดยมี ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

ในโอกาสนี้ ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายสมชาติ ศรีเรือง ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์และบริการลูกค้า ในนามผู้แทน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการประชุม โดยได้แนะนำภารกิจและบทบาทของบริษัทฯ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทุกระดับ (รายย่อย Micro, ขนาดย่อม Small และ ขนาดกลาง Medium) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการส่งเสริม SME ต่อไปในอนาคต

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668