“เซ็นทรัลแล็บไทย” ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมแล็บ และหารือความร่วมมือ ในการตรวจทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร

“เซ็นทรัลแล็บไทย” ให้การต้อนรับ นายธนากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด หรือ ตลาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการตลาดไทย เข้าเยี่ยมชมแล็บ และหารือความร่วมมือ ในการตรวจทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่จะเข้ามาจำหน่ายในตลาด รวมถึงการยกระดับมาตรฐานของตลาด ทั้งด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารปลอดภัย และคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ การจัดทำมาตรฐานห้องแล็บ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของตลาด ภายใต้แผนการพัฒนา “ตลาดไทย..ตลาดปลอดภัย เชื่อถือได้” และความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668