เซ็นทรัลแล็บไทย คว้ารางวัล"ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี 2562

เซ็นทรัลแล็บไทย คว้ารางวัล"ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี 2562

วันนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องในโอกาวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.) ครบรอบ 17 ปี โอกาสนี้ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด ได้รับรางวัล"ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประเภทให้บริการทั่วไป

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668