งานแถลงข่าว "ความร่วมมือจัดส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ"

ฝ่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดงานแถลงข่าว "ความร่วมมือจัดส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ" ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา..

เครือข่ายอาหารปลอดภัย โดย Central Lab Thai ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668