Central Lab Thai ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะและอาหารปลอดภัย"

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ.. "การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะและอาหารปลอดภัย" การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 6 กฎบัตรแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา..

เครือข่ายอาหารปลอดภัย โดย Central Lab Thai ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้กฎบัตรแห่งชาติ(National Charter)

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668