งานประชุมเชิงปฏิบัติการ PT-Meeting: Sharing & Next steps

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา ได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ PT-Meeting: Sharing & Next steps เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาหารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ เป็นประธานเปิดการประชุม

งานประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทห้องปฏิบัติการกลางฯ ในฐานะผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (PT Provider) ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการกิจกรรมทดสอบความชำนาญที่ผ่านมากับผู้เข้าร่วม (Participants) และในงานได้มีหัวข้อบรรยายวิชาการ อาทิเช่น ความรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วม PT, PT ใน ISO/IEC 17025 New version 2017, ความรู้ด้าน Method validation และ Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทห้องปฏิบัติการกลางฯ และจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668