คณะผู้บริหาร เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 มกอช.

14 มกราคม 2562 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย น.ส. กชพร กรมจรรยาบวร ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจภาครัฐ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าพบ น.ส. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่

โดยในปี 2562 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีนโยบายที่จะบริหารการดำเนินงานในลักษณะ “มกอช. 4.0” นวัตกรรมด้านการมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การขยายช่องทางข่าวสารมาตรฐานสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย ด้วยแอพพลิเคชั่น TAS2GO รวมมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับดาวน์โหลดไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับผลผลิตคุณภาพมาตรฐานป้อนตลาดผู้บริโภค ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ฟรี รับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668